top of page

Personuppgiftshantering

Jag behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, kontaktuppgifter och bilder efter fotograferingen. Dina uppgifter efterfrågas i samband med att vi ingår avtal om fotografering. Jag tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är för att ingå avtal somt rättslig förpliktelse för att uppfylla bokföringslagen. Dina uppgifter kommer att sparas 7 år efter avslutad kundrelation för att uppfylla bokföringslagen.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med Skatteverket. Bilder delas och sprids enligt avtal som vi ingått.  Jag kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer jag aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Filippa Sjöstrand, fotograf.filippa@gmail.com, org nr: 970205-8745. Du har rätt att kontakta mig om du vill ha ut information om de uppgifter jag har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att jag begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta mig på fotograf.filippa@gmail.com. Du når dataskyddsombud på fotograf.filippa@gmail.com.

Om du har klagomål på min behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskydsmyndigheten, IMY.

bottom of page